ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
Đặt làm trang chủ


Site map


English
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Tin tức nổi bật
Cổ phiếu NT2 chính thức chào sàn HOSE
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2), chính thức thay đổi địa chỉ Website.
NT2: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của NT2
Bản cáo bạch niêm yết HOSE của NT2
NT2 Công bố thông tin về viêc niêm yết cổ phiếu trên HOSE
Quyết định chính thức về việc niêm yết cổ phiếu của NT2
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)
Quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)
Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)
Thông báo giao dich cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát PVPower NT2
Điều lệ tổ chức và hoạt động PVPower NT2 được sửa đổi lần thứ Tám
Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2015 NT2
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2015
Báo cáo Kiểm toán kỳ 31.12.2014 (Tiếng Anh)
NT2 - Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, kết quả một năm thắng lợi
Thông điệp của CTHĐQT và Giám đốc Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2
Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2015
Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Chủ tịch HĐQT PVPower NT2 vào Top 100 nhà quản lý xuất sắc ASEAN
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu và Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (MCK: NT2)
Cổ phiếu NT2 chính thức chào sàn HOSE
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2), chính thức thay đổi địa chỉ Website.
NT2: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của NT2
Bản cáo bạch niêm yết HOSE của NT2
NT2 Công bố thông tin về viêc niêm yết cổ phiếu trên HOSE
Quyết định chính thức về việc niêm yết cổ phiếu của NT2
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)
Quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)
Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)
Thông báo giao dich cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát PVPower NT2
Điều lệ tổ chức và hoạt động PVPower NT2 được sửa đổi lần thứ Tám
Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2015 NT2
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2015
Báo cáo Kiểm toán kỳ 31.12.2014 (Tiếng Anh)
NT2 - Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, kết quả một năm thắng lợi
Thông điệp của CTHĐQT và Giám đốc Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2
Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2015
Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Chủ tịch HĐQT PVPower NT2 vào Top 100 nhà quản lý xuất sắc ASEAN
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu và Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (MCK: NT2)
Cổ phiếu NT2 chính thức chào sàn HOSE
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2), chính thức thay đổi địa chỉ Website.
NT2: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của NT2
Bản cáo bạch niêm yết HOSE của NT2
NT2 Công bố thông tin về viêc niêm yết cổ phiếu trên HOSE
Quyết định chính thức về việc niêm yết cổ phiếu của NT2
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)
Quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)
Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)
Thông báo giao dich cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát PVPower NT2
Điều lệ tổ chức và hoạt động PVPower NT2 được sửa đổi lần thứ Tám
Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2015 NT2
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2015
Báo cáo Kiểm toán kỳ 31.12.2014 (Tiếng Anh)
NT2 - Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, kết quả một năm thắng lợi
Thông điệp của CTHĐQT và Giám đốc Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2
Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2015
Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Chủ tịch HĐQT PVPower NT2 vào Top 100 nhà quản lý xuất sắc ASEAN
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu và Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (MCK: NT2)
Cổ phiếu NT2 chính thức chào sàn HOSE
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2), chính thức thay đổi địa chỉ Website.
NT2: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của NT2
Bản cáo bạch niêm yết HOSE của NT2
NT2 Công bố thông tin về viêc niêm yết cổ phiếu trên HOSE
Quyết định chính thức về việc niêm yết cổ phiếu của NT2
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)
Quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)
Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)
Thông báo giao dich cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát PVPower NT2
Điều lệ tổ chức và hoạt động PVPower NT2 được sửa đổi lần thứ Tám
Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2015 NT2
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2015
Báo cáo Kiểm toán kỳ 31.12.2014 (Tiếng Anh)
NT2 - Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, kết quả một năm thắng lợi
Thông điệp của CTHĐQT và Giám đốc Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2
Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2015
Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Chủ tịch HĐQT PVPower NT2 vào Top 100 nhà quản lý xuất sắc ASEAN
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu và Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (MCK: NT2)
Giới Thiệu Chung Về PV Power NT2
     -   Tên Công ty         : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
-   Tên tiếng Anh       : PetroVietnam Power NhonTrach 2 Joint Stock Company
-   Tên viết tắt           : PV Power NT2           
-   Địa chỉ                 : xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Chi tiết
Tin tức
Tin PVPower NT2
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của NT2 ( 08/06/2015 )
Bản cáo bạch niêm yết HOSE của NT2 ( 05/06/2015 )
NT2 Công bố thông tin về viêc niêm yết cổ phiếu trên HOSE ( 05/06/2015 )
Hoạt động - Sự kiện

Cổ phiếu NT2 chính thức chào sàn HOSE

( Cập nhật : 14/06/2015 )

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2), chính thức thay đổi địa chỉ Website. ( 11/06/2015 )
NT2 - Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, kết quả một năm thắng lợi ( 22/04/2015 )
Chủ tịch HĐQT PVPower NT2 vào Top 100 nhà quản lý xuất sắc ASEAN ( 06/04/2015 )
Thông Tin Cần Biết
Tỉ Giá - Giá Vàng
Chứng Khoán
Thời Tiết
Install Adobe Flash Player
Liên Kết Website
Công ty thành viên
Hiện nay chưa có công ty thành viên
Logo đối tác
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   Sản Phẩm   |   Công ty thành viên   |   Quan Hệ cổ đông   |   Tuyển dụng   |   Hỏi đáp   |   Liên hệ   |   TOP
    Lượt truy cập : 1430706
    Trực tuyến : 6
Designed & Powered by NEWTAB CO., LTD.